Clayton Karas Photography | Black & White

PradoArches to the LightBitanical Gardens, Balboa ParkHawaiian RockersGetty